Algemene voorwaarden Qualitas Juridische Dienstverlening

Art. 1 Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tot zakelijke dienstverlening verstrekt aan Qualitas juridische dienstverlening, daaronder begrepen aan haar bestuurder(s) of werknemers verstrekte opdrachten.
2. Onder een opdracht wordt mede verstaan het bij wijze van consult door ons verstrekken van adviezen.
3. Op een opdracht zijn en blijven de algemene voorwaarden van toepassing, zoals deze ten tijde van het verstrekken van de opdracht zijn gedeponeerd.
4. Op ten tijde van de eerste deponering in behandeling zijnde opdrachten worden de algemene voorwaarden van toepassing met ingang van de veertiende dag na de dag, waarop de opdrachtgever kennis heeft genomen of heeft kunnen nemen van onze algemene voorwaarden.

Art. 2 Opdracht

1. Alle opdrachten worden voor en namens de besloten vennootschap aanvaard. Het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 1 BW wordt uitgesloten.
2. Tenzij een specifiek omschreven opdracht is verstrekt en schriftelijk is bevestigd, worden de door ons verrichte werkzaamheden geacht te vallen binnen de door de cliënt verstrekte opdracht.
3. Het door ons aanvaarden c.q. verder uitvoeren van een opdracht kunnen wij afhankelijk stellen van het voldoen van een door ons te bepalen voorschot.

Art. 3 Honorarium
1. Voor onze werkzaamheden is het binnen het kantoor vastgestelde uurtarief verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Het uurtarief omvat het honorarium inclusief bureaukosten, exclusief BTW en exclusief aan ons als zogenaamde verschotten door derden in rekening gebrachte kosten.
3. Wij zijn gerechtigd het uurtarief jaarlijks, per de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar, opnieuw vast te stellen.

Art. 4 Aansprakelijkheid

1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door ons veroorzaakt wegens een tekortkoming in de nakoming, tenzij er sprake is van bewuste roekeloosheid danwel opzet.
2. Onze aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot maximaal het te factureren bedrag.

Art. 5 Betaling
1. Onze declaraties dienen binnen veertien dagen na dagtekening te worden voldaan, zonder enige korting of verrekening.
2. Over onze declaraties is een rente van 1% per maand verschuldigd vanaf 14 dagen na factuurdatum tot en met de dag der algehele voldoening.
3. Als betaling binnen de betalingstermijn uitblijft, zijn wij gerechtigd administratie- en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen tot een maximum van 15 % van de verschuldigde hoofdsom. Behoudens tegenbewijs worden de door ons in rekening gebrachte kosten geacht te zijn gemaakt.
4. Wij zijn gerechtigd onze werkzaamheden op te schorten indien een declaratie na het verstrijken van de betalingstermijn niet is voldaan. Dit opschortingsrecht betreft zowel de werkzaamheden, waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, als andere van de opdrachtgever afkomstige opdrachten. Opschorting laat onverlet de gehoudenheid van onze opdrachtgever tot betaling van de nadien verrichte werkzaamheden en gemaakte verschotten. Nadelige gevolgen van een opschorting komen geheel en al voor rekening en risico van de cliënt. Wij zijn gerechtigd alle stukken, al dan niet met betrekking tot de opdracht waarop de onbetaalde declaraties betrekking hebben, onder ons te houden totdat betaling heeft plaatsgevonden.

Art. 6 Reclames

1. Reclames over de door ons verrichte werkzaamheden of de door ons verzonden declaraties dienen binnen veertien dagen na het tijdstip waarop de cliënt redelijkerwijze kennis heeft kunnen nemen van deze werkzaamheden of daarvoor verzonden declaraties aan ons schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Aan niet tijdig ingediende reclames ontleent de cliënt generlei recht of aanspraak, behoudens voorzover de wet ons daartoe verplicht.
2. Wij zijn bevoegd om in het geval van een reclame het verrichten van verdere werkzaamheden op te schorten, totdat aan een in of buiten rechte bereikte beslissing of vergelijk is voldaan, onverminderd onze bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen.

Art. 7 Forumkeuze

Alle geschillen worden met uitsluiting van elke andere rechtbank beslecht door de rechtbank te Groningen, tenzij de zaak behoort tot de competentie van de rechtbank, sector kanton.